ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

            Информация, предоставяна при събиране на лични данни от субекта на данните
 
„ПЕТРОВ 2003“ ЕООД, ЕИК 102852469 експлоатира хотел „ПЕТРОВ “ и  уебсайта www.hotel-petrov.com, обръща особено внимание на защитата на личните данни на своите клиенти.

Затова ние се задължаваме да спазваме Европейския регламент 2016/679 от 27 април 2016 г. относно защитата на личните данни, както и Закон за защита на личните данни
Обн. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2002г изм. Доп. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г.

Тази политика се прилага за цялата обработка на данни, използвани от хотел „ПЕТРОВ”  

Чрез използването на услугите на хотел „ПЕТРОВ”, Вие се съгласявате със събирането и използването на Вашите лични данни по начина, описан в тази Политика.
         
Обработването на данни се извършва за конкретните и точно определени от закона цели, като данните се обработват законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.